Úvod

Školy

O nás

Kontakty

ÚIPŠ
Hľadať
Rozvoj informatizácie regionálneho školstva
EUN

Hlavná misia Európskej školskej siete (European Schoolnet, ďalej len EUN) spočíva v podpore ministerstiev školstva a škôl pri využívaní informačných a komunikačných technológií (ďalej len IKT) a pedagogických inovácií vo vyučovacom procese a prostredníctvom IKT  podporovať európsku dimenziu v školách a tým zvyšovať kvalitu vzdelávania v Európe. Webová adresa EUN je www.eun.org.

Slovensko je členom v EUN od r. 2009. Máme možnosť čerpať informácie z úradu EUN, dozvedať sa v predstihu o pripravovaných aktivitách EUN, projektoch, máme možnosť aktívne sa zúčastňovať práce v pracovných skupinách a komisiách, ktoré sú zamerané na problematiku informačných technológiá. Máme možnosť informovať o stave digitálnych technológií v školstve v SR na základe dotazníkov, prípadových štúdií, resp. priamo aktívne sa zúčastňovať IKT projektov. SR je zapojená do viacerých projektov (eTwinning, eQnet, iTEC, Spring Day, Nanoyou, U4Energy,...). Úrad EUN sleduje výzvy, ktoré by mohli byť potenciálne zaujímavé pre ministerstvá a upozorňuje ich. Väčšinu projektov koordinuje a vypracúva žiadosti o granty.

Dôležitá je aj účasť expertov a učiteľov zo SR na podujatiach EUN. Veľká pomoc je vo vytvorení a správe viacerých portálov s množstvom materiálov.

Slovensko zastupuje v EUN pani RNDr. Viera Blahová, pracovníčka MŠ VVaŠ SR.

Aktivity EUN sa sústreďujú na tri hlavné oblasti:

  1. služby pre školy založené na IKT
  2. koncepcie, výskum a inovácie v oblasti IKT
  3. technická a sémantická interoperabilita a výmena digitálneho obsahu.

Projekty a aktivity EUN

 

Etwinning – projekt na podporu projektov s podporou IKT

Program eTwinning v rámci programu celoživotného vzdelávania Európskej komisie ponúka školám v Európe prostriedok na komunikáciu, výmenu nápadov a realizáciu projektov spolupráce. Prostredníctvom softvérovej platformy, ktorá na uľahčenie komunikácie využíva nástroje web 2.0, sa eTwinning stal spoločenstvom založeným na spolupráci, kde učitelia predstavujú kreatívne spôsoby, ako zlepšiť svoju prácu v triede. Od začiatku programu v januári 2005 sa do tohto programu zaregistrovali učitelia z cca 50 000 škôl, ktorí uskutočnili cca 12 000 projektov zahŕňajúcich najmenej dve školy z dvoch rôznych krajín. EUN zabezpečuje koordináciu projektu.
V SR získala grant EK Žilinská Univerzita, ktorá zriadila Národnú službu pre elektronickú spoluprácu. V SR je 1638 registrovaných škôl (čo je prakticky 50 %), 2540 registrovaných učiteľov, 346 aktívnych projektov a 1019 ukončených projektov. Projekt má stránku
www.etwinning.sk. EK zabezpečuje 80 % finančných prostriedkov. Projekt má veľký význam pre rozvoj školského vzdelávacieho programu.

ECB – projekt pre koordinovanie problematiky MST v EÚ

EUN sa angažovalo v r. 2010 veľmi výrazne v oblasti podpory vzdelávania matematiky, prírodných vied a technológií (ďalej len MST). EUN bude zabezpečovať MST platformu financovanú EK s názvom European Coordinating Body in Maths, Science and Technology Education (ECB) na pomoc projektom zbierajúcim informácie a šíriacim výsledky. Na trhu práce v EÚ je veľký dopyt po absolventoch týchto odborov, ktorý stúpa. Naopak záujem zo strany žiakov, a hlavne dievčat o štúdium technických a prírodovedných odborov v posledných rokoch klesá. V r. 2010 EUN spolupracovalo s členmi Európskeho okrúhleho stola priemyselníkov - Round Table of Industrialists (ERT), s ministerstvami školstva a národnými MST združeniami.
SR je zastúpené v platforme ECB prostredníctvom Žilinskej Univerzity. Žilinská Univerzita získala grant vo výške cca 66 %.

Týždeň digitálnych zručností -  e-skills week

EUN realizovalo kampaň vyhlásenú Európskou komisiou. ktorá by mala pomôcť členským krajinám motivovať mladých ľudí, predovšetkým študentov stredných a vysokých skoľ pre štúdium, alebo prácu v oblasti informačných a komunikačných technológií a podnietiť záujem verejnosti o zvyšovanie úrovne vzdelanosti v oblasti využívania IKT v každodennom živote aj profesionálnej praxi. EUN spustilo portál zameraný na problematiku e-skills a e-skills kariéru.
Ministerstvo školstva sa aktívne zúčastňovalo kampane prvého európskeho týždňa digitálnych zručností. V SR IT Asociácia Slovenska zabezpečila dve podujatia pre mládež – IT Fitness test a súťaž sieťových akadémií, na ktoré získala grant EK.

Kampaň v oblasti e-bezpečnosti

Kampaň je veľmi dôležitá, pretože online technológie hrajú dôležitú úlohu v  živote žiakov, učiteľov a rodičov. V r. 2010 v projekte Insafe 2.0 pokračovalo EUN zabezpečovaním osvety v oblasti internetovej bezpečnosti prostredníctvom koordinácie siete 26 centier. EUN zabezpečuje koordinačnú kampaň, materiály, školenia a výmenu osvedčených postupov.
V SR získala grant EK spoločnosť eSlovensko. Toto združenie zabezpečuje v SR osvetové aktivity a prevádzkuje portály
www.zodpovedne.sk, www.pomoc.sk a www.stopline.sk. Spolufinancovanie projektu v r. 2010 zabezpečovalo Ministerstvo vnútra SR. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR prispelo v roku 2010 dotáciou na interaktívny portál ovce.sk a tlač metodickej príručky pre učiteľov a metodickej príručky pre rodičov týkajúcich sa bezpečného využívania IKT.

Projekt eQnet

Projekt je zameraný na využitie digitálneho vzdelávacieho obsahu pomocou lepšieho popisu vzdelávacích zdrojov, lepších metadát a označením eQnet a „travel well“ (označením pre zdroje, ktoré sú vhodné na cezhraničné použitie). Nový projekt má pomôcť lepšiu využiteľnost portálu lreforschools.eun.org, jeho rozvoj a udržateľnosť.
Do projektu je zapojené MŠVVaŠ SR. Ide o prvý a jediný projekt, do ktorého je zapojené ministerstvo školstva. Prínos z projektu je, že v databáze budú označené digitálne vzdelávacie zdroje na cehraničnú využiteľnosť aj z pohľadu slovenského vzdelávacieho systému.

Projekt iTEC

Projektu je zameraný na vytipovanie trendov v oblasti  inovatívnych vzdelávacích technológií a predstaviť ako by mohli vyzerať „triedy budúcnosti“ v Európe. Výstupom projektu je niekoľko scenárov výučby v „triedach budúcnosti“, ktoré zohľadňujú a využívajú najnovšie digitálne technológie. V rámci projektu sa bude overovať kvalita týchto scenárov v rozsiahlom pilotnom testovaní vo viac ako 1000 triedach v 12 krajinách vrátane Slovenska. V prípade úspechu scenárov je cieľom ich aplikácia v reálnom výučbovom procese v zainteresovaných partnerských krajinách. Úlohou Slovenska je predovšetkým predpilotné a pilotné testovanie a overenie týchto scenárov v praktickej výučbe. Projekt začal koncom roka 2010 a bude trvať 4 roky.
SR je zapojené, partnerom EUN je elfa, s.r.o, ktorá získala grant vo výške 66 %.

Projekt Európska jar - Spring Day

V rámci projektu školy uskutočňujú navrhnuté, alebo vlastné aktivity zamerané na dôležité európske témy. Žiaci majú príležitosť sa stretnúť s členmi európskeho parlamentu alebo s významnými osobnosťami. Takéto návštevy boli príležitosťou nielen na diskusie o európskych témach a problémoch, ale aj možnosťou upriamiť pozornosť zákonodarcov a významných osobností na názor mladých Európanov. Aktivity boli väčšinou krátkodobého charakteru, trvali niekoľko hodín, resp. maximálne počas jarného obdobia.
Projekt slúžil na to, aby sa v školách podporilo využívanie informačných technológií. Moderné technológie slúžili na poskytovanie informácií o projekte, na zverejňovanie edukačných materiálov, ale aj na informovanie škôl ako prebiehajú aktivity na škole prostredníctvom funkcionalít Web 2.0 – blog, galéria, na komunikáciu prostredníctvom moderných prostriedkov komunikácie, akými sú čet, podcast, fórum, sociálne siete. Aktivity mali žiakom pomôcť získať vedomosti a zručnosti príťažlivou formou, preto sa v rámci nich mohli žiaci zapojiť do hier a kvízov, tvoriť ilustrácie a videá, atď.
SR bolo zapojené. Do projektu sa zapojilo 176 škôl, účasť bola vyhodnotená ako jedna z najlepších pri porovnaní počtu zapojených škôl a celkového počtu škôl v krajine. Prínosom bolo získanie veľkého množstva pedagogických digitálnych materiálov na rôzne témy, získanie cien v súťažiach, získanie digitálnych kompetencií pre žiakov i učiteľov. Získala sa aj silná spätná väzba o bariérach v oblasti IKT v našich podmienkach, pretože v niektorých aktivitách boli naši žiaci a učitelia zapojení viac a v niektorých málo, alebo vôbec. Informácie o projekte sú na
www.springday2010.net. Projekt po 8 rokoch existencie skončil. Projekt finančne zabezpečovalo EUN.

Projekt U4Energy

Európska komisia vyhlásila od školského roku 2010/2011 súťaž s názvom U4energy financovanú z programu Energy Europe. Realizáciu súťaže zabezpečuje EUN. Cieľom súťaže je zvýšiť informovanosť o efektívnom využívaní energie, obnoviteľných zdrojoch energie a udržateľnom rozvoji s využitím digitálnych technológií. Všetky informácie sú na webovej stránke  www.u4energy.eu. Na webovom portáli sú zverejnené pravidlá súťaže – príručka pre účastníkov súťaže, vzdelávacie digitálne materiály a zdroje, hry a ďalšie zaujímavé informácie, ktoré môžu využívať učitelia pri vyučovaní o energiách. Všetky materiály sú špeciálne určené pre vzdelávacie účely a sú rozdelené podľa vekovej skupiny, jazyka a typu materiálu.
SR je zapojené do súťaže s 18 základnými a 21 strednými školami  s 22 projektmi v kategórii A, 25 projektmi v kategórii B a 31 projektmi v kategórii C. Uvedené štatistické výsledky zapojenosti zaradili Slovenskú republiku na 5. miesto v poradí z 32 štátov. Prínos súťaže spočíva v tom, že umožňuje školám zviditeľniť existujúce aktivity škôl v oblasti úspor energie, inšpirovať sa aktivitami iných európskych škôl a zoznámiť sa s novými možnosťami úspor energie a ako sa na tom podieľajú digitálne technológie. Zároveň súťaž umožňuje učiteľom inšpirovať sa, ako tematiku energií zapojiť do vyučovania.
Okrem toho stredné školy sa v roku 2010 mohli zapojiť aj do súťaže, ktorá má názov Enersol SK. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spoluvyhlasovateľom bolo aj Ministerstvo životného prostredia SR. Enersol SK predchádzala projektu U4energy a je súťažou stredných škôl v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a využívania alternatívnych zdrojov energie.

Konferencia Eminent

Koncom roka EUN organizuje výročnú konferenciu, kde majú možnosť predstaviť pracovné skupiny a projekty svoje výstupy. Okrem toho sú pozvaní experti, ktorí poskytujú svoje predstavy o vízii ďalšieho vývoja IKT vo vzdelávaní prostredníctvom pozvaných prednášok alebo panelových diskusií. Prvý raz v histórií organizácie konferencie Eminent v r. 2010 boli pozvaní aj učitelia.
SR sa zúčastnilo konferencie a MŠVVaŠ SR podporilo účasť dvom učiteľom, ktorí boli odmenení za aktivity svojich škôl v projekte Spring Day.

Informácie o web sídle | Informácie o prístupnosti